Získajte peniaze späť z každého nákupu!

Obchodné podmienky

Článok I
Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.butikovo.sk
 2. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.
 3. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
  • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
  • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a s inými relevantnými právnymi predpismi.
 4. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.butikovo.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.
 6. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 7. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

Článok II
Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.butikovo.sk:
  Obchodné meno: V a E, s.r.o.

  Registrácia: Obchodný register: Okr. súd Prešov
  Oddiel: Sro, vložka číslo: 59110/L
  Sídlo: Karpatská 2260/21, 08901 Svidník
  IČO: 47 174 757
  DIČ: 2023782112
  IČ DPH: SK2023782112
  email: info@butikovo.sk
  tel.: +421/ 948 000 925
 2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 3. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 5. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 7. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
  osoba zapísaná v obchodnom registri,
  osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 8. Orgánom dozoru je:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
  Odbor výkonu dozoru
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  Tel. č.: 051/ 7721 597
  Fax č.: 051/ 7721 596
  E-mail: pr@soi.sk

Článok III
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Tovar je možne objednať prostredníctvom eshopu www.butikovo.sk.
 2. Kúpna zmluva vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim.
 3. Objednávka je záväzná.
 4. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 5. Bezprostredne po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy mailom. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy nemá na jej vznik žiadny vplyv. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
 6. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru,alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom.
 7. Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo mailom bez zbytočného odkladu.
 8. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Predávajúci je povinný najmä:
  • poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
  • zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
  • dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
  • dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
 3. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
 4. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 5. Kupujúci je povinný najmä:
  • včas prevziať tovar v mieste určenia,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.
 8. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

Článok V
Cena tovaru alebo služby

 1. Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.
 2. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou.
  Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na webovom sídle.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru, v prípade zjavnej chyby v písaní. O zmene ceny predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho upovedomí s tým, že objednávku buď potvrdí alebo ju zruší.
 4. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (napr. poštovné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
 5. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Článok VI
Poštovné a balné

 1. Cena dopravy a platby podľa aktuálnej ponuky, nájdete tu: https://www.butikovo.sk/doprava-zadarmo.

Článok VII
Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že náklady na doručenie znáša predávajúci.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 3. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
  • platba kartou online
  • na dobierku kuriérovi GLS - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí kuriérovi GLS
  • na dobierku pracovníkovi výdajného miesta Packeta (Zásielkovňa)

Článok VIII
Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do 5 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.
 2. Predávajúci má tovar, ktorý je v ponuke, na sklade. Tovar bude vyexpedovaný do 24 hodín. Tovar objednaný do 11:00 hod. v pracovnom dni je zvyčajne vyexpedovaný ešte v ten istý deň. Dodanie je v nasledujúci pracovný deň.
 3. Predávajúci informuje kupujúceho o expedovaní tovaru mailom. V prípade, že tovar nebude kupujúcemu doručený do 3 pracovných dní odo dňa informovania o expedovaní tovaru, je potrebné kontaktovať predávajúceho mailom na adrese info@butikovo.sk.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
 5. Pri preberaní tovaru odporúčame kupujúcemu, alebo ním poverenej osobe, dôkladne skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade zjavného poškodenia prepravného obalu, alebo aj tovaru odporúčame zasielku neprebrať. Ak sa aj napriek tomu rozhodnete zásielku prebrať , odporúčame priamo na mieste spísať s dopravcom (kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
 6. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať prevzatie tovaru.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s § 420 Obč. zák. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, že predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 8. Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, predávajúci si vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny a nákladov na doručenie.
 9. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúc a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

Článok IX
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok X
Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:
  • prevzatia tovaru
  • uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
  • uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
  • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
 6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 7. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

  Spotrebiteľ zašle tovar predávajúcemu na nasledovnú adresu:

  V a E, s.r.o,
  Karpatská 2260/21,
  Svidník, 089 01,
  Slovensko

  Vrátený tovar musí byť v pôvodnom stave, kompletný s visačkou a originálnym obalom, ak bol k tovaru dodaný, nesmie byť nosený, praný, navoňavkovaný, používaný alebo poškodený. Upozorňujeme, že dodaný tovar môže byť použitý iba na účely vyskúšania - porovnateľné so skúšaním v kamennej predajni. V prípade poškodenia tovaru ďalším použitím si vyhradzujeme právo požadovať náhradu škody. Musíte zaplatiť len za prípadnú stratu hodnoty tovaru, ak je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou, ktorá nie je potrebná na preskúmanie povahy, charakteristík a fungovania tovaru.
 8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 9. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 10. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 11. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru.
 12. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 13. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 14. Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak spotrebiteľ ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia.
 15. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 16. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
 17. Vrátenie časti tovaru alebo jeho výmena nie je odstúpením od zmluvy v zmysle tohto zákona. Jedná sa o dodatočnú úpravu príslušnej objednávky. Táto úprava objednávky sa neriadi týmto zákonom. Je to dohoda medzi kupujúcim a predavajúcim. Je možná maximálne do 14 dní od prebratia tovaru kupujúcim. Je dobrovoľná, nie je na ňu právny nárok.
 18. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

Článok XI
Zodpovednosť predávajúceho za vady

 1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 619 a nasl. Obč. zák.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 4. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 6. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 7. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
 8. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 9. Pri preberaní tovaru odporúčame kupujúcemu, alebo ním poverenej osobe, dôkladne skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade zjavného poškodenia prepravného obalu, alebo aj tovaru odporúčame zasielku neprebrať. Ak sa aj napriek tomu rozhodnete zásielku prebrať , odporúčame priamo na mieste spísať s dopravcom (kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
 10. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie, nesprávne zaobchádzanie s výrobkom apod.
 11. Farba výrobku sa môže líšiť v závislosti od svetelných podmienok, pri ktorých bola produktová fotografia vytvorená a v závislosti od nastavenia a vyobrazenia na Vašom monitore. Doplnky výrobku ako sú zipsy, gombíky, prívesky, atď. ...môžu mať mierne odlišnosti čo sa týka tvaru, farby alebo farebného odtieňa.

Článok XII
Reklamácia

 I.
Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
  Zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmto reklamačným poriadkom.
 2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho.
 3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:

  Obchodné meno: V a E, s.r.o.
  Registrácia: Obchodný register: Okr. súd Prešov
  Oddiel: Sro, vložka číslo: 59110/L
  Sídlo: Karpatská 2260/21, 08901 Svidník
  IČO: 47 174 757
  DIČ: 2023782112
  IČ DPH: SK2023782112
  email: info@butikovo.sk
  tel.: +421 948 000 925
 4. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 6. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 7. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami.
 8. Prevzatím tovaru u predávajúceho podnikatela je okamih jeho odovzdania predávajúcemu, resp. prvému prepravcovi. Prevzatím tovaru u kupujúceho spotrebiteľa je okamih prevzatia tovaru od predávajúceho resp. od prepravcu spotrebiteľom.
 9. Orgánom dozoru je:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  Tel. č.: 051/ 7721 597
  Fax č.: 051/ 7721 596
  E-mail: pr@soi.sk

II.
Záruka, záručné podmienky

 1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 619 a nasl. Obč. zák.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 4. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 6. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 7. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
 8. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 9. Pri preberaní tovaru kupujúcim, alebo ním poverenej osobe, odporúčame skontrolovať, či prepravný obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. Zásielku s viditeľne poškodeným tovarom odporúčame nepreberať. Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu poškodenú zásielku, odporúča sa poškodenie spôsobené počas prepravy popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
 10. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou.
 11. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť mailom na info@butikovo.sk.

III.
Reklamačné podmienky

 1. Prevencia. Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedala potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru. Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť. Spoločnosť V a E, s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom prostredníctvom informačných materiálov dostatočné množstvo informácii potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru.
  Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
 2. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
  • mechanickým poškodením tovaru, (rozrezanie, odtrhnutie časti, strata časti, odlomenie časti)
  • používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia na jeho použitie,
  • neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
  • prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené používaním tovaru kupujúcim tzv. opotrebenie.
  Záruka sa nevzťahuje najmä na nasledovné poškodenie tovaru:
  1. deformačné, či iné vzhľadové a funkčné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v opotrebení výrobku v priebehu záručnej doby, prípadne sú prirodzenou vlastnosťou použitého materiálu,
  2. opotrebenie - poškodenie v dôsledku nesprávneho výberu veľkosti, nedodržania zásad účelovosti a nesprávnej údržby resp. ošetrovania odevov.
  3. mechanické opotrebovanie (napr. pretrhnutie či prerezanie materiálu, poškodenia zipsov, gombíkov atď.),
  4. vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu záručnej lehoty,
  5. poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok,
  6. na odev, na ktorej boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebovaním,
  7. púšťanie farby pri zvýšenom potení alebo používania agresívnych deodorantov alebo pracích prostriedkov,
 4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže uplatniť v rámci záručnej doby vady na tovare u predávajúceho v súlade s reklamačnými podmienkami stanovenými zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmto reklamačným poriadkom.
 5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec po prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky na vady tovaru počas trvania záručnej doby.
 6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 8. Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť písomne na adrese predávajúceho:

  V a E, s.r.o,
  Karpatká 2260/21,
  Svidník, 089 01,
  Slovensko

  Právo za zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba objavila, maximálne do šiestich mesiacov od zistenia chyby. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.
 9. Pri uplatnení reklamácie odporúčame zaslať na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár, daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru a doklad o doručení (ďalej len „požadované doklady“).
 10. Kupujúcemu odporúčame v reklamačnom formulári uviesť nasledujúce údaje:
  • identifikácia kupujúceho,
  • číslo elektronickej objednávky,
  • popis tovaru, ktorý si kupujúci reklamuje s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny,
  • popis reklamovaných závad
  • názov a IBAN bankového účtu kupujúceho,
  • dátum a podpis kupujúceho.
 11. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka alebo doporučene ako list.
 12. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 13. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, vyzve ho predávajúci e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priložene chýbajúcich požadovaných dokladov.
 14. Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane kontaktovať kupujúceho alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim a nedoručí chýbajúce doklady a týmto znemožní konanie, si predávajúci vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie. Tovar, ak je to možné, bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.
 15. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.
 16. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 17. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 18. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 19. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 20. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúc zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 21. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 22. Kupujúci má právo a úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.
 23. Ak po doručení tovaru zistí kupujúci nezrovnalosti medzi dodaným tovarom a faktúrou, prípadne poškodenie tovaru, oznámi to bezodkladne predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na mail info@butikovo.sk alebo telefonicky na tel. +421 948 000 925.
  Ak tak neurobí, neskôr môže byť reklamácia z tohto dôvodu zamietnutá.

Článok XIII
Riešenie sporov

 1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@butikovo.sk alebo poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 8. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.
 9. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 10. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 13. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. 

Článok XIV
Platnosť zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok XV
Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.
 2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu www.butikovo.sk
 3. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 4. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti doručenej na adresu Predávajúceho právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
 5. Kupujúci je oprávnený písomne odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.
 6. Kupujúci je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať. Pokyny, ako môžete súbory cookies odmietnuť alebo vymazať, nájdete v sekcii „Pomocník“ vášho webového prehliadača.
 1.  

Článok XVI
Darčekové poukazy

Poukaz s unikátnym kódom Vám zašleme v elektronickej podobe e-mailom, takže si ho môžete sami vytlačiť. Platnosť darčekového poukazu je 6 mesiacov od zakúpenia a možno ho uplatniť na akýkoľvek tovar ponúkaný na www.butikovo.sk. Kupón je nutné využiť v jeho celkovej hodnote pri jednej objednávke. Za kupón sa nevracajú peniaze.

Peniaze nie je možné vrátiť v prípade, že cena zakúpeného tovaru nepresahuje celkovú hodnotu darčekového poukazu.
Darčekové poukazy nie je možné vymeniť za peniaze.

Ako použiť darčekový kupón:
Jednoducho vložte vybraný tovar do košíka a zadajte unikátny kód, ktorý Vám bol zaslaný v elektronickej podobe emailom.
Kód darčekového poukazu je potrebné zadať do políčka, ktoré sa nachádza pod zoznamom objednaného tovaru vo Vašom košíku.

 1. Ak nie je prevádzkovateľom výslovne uvedené inak, darčekové poukazy nie je možné uplatniť opakovane.
 2. Darčekový kupón je nevratný.
 3. Ak má darčekový poukaz obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je oprávnený darčekový poukaz použiť iba pred jej uplynutím. Predávajúci neposkytuje peniaze ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu darčekového poukazu.
 4. Darčekový poukaz nemožno vymeniť za peniaze. V prípade, že kupujúci vyberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota darčekového poukazu, nemá nárok na doplatenie hodnoty darčekového poukazu ani na nový darčekový poukaz na zvyšok hodnoty pôvodne uplatneného darčekového poukazu.
 5. V prípade, že darčekový poukaz bude uplatnený v rozpore s pravidlami prevádzkovateľa pre použitie predmetných darčekových poukazov, má prevádzkovateľ právo takto uplatnený darčekový poukaz odmietnuť a od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že vzniknú pri výklade pravidiel nejasnosti, platí ich výklad stanovený prevádzkovateľom.

 

Článok XVII

Výmena tovaru za poukaz

 
Táto služba je poskytovaná kupujúcemu automaticky.
Poskytuje sa od 15 do 90 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
Nejedná sa o odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona. Nie je na ňu právny nárok a nie je možné ju vymáhať právnou cestou.
Odstúpenie od zmluvy do 14 dní touto službou nie je nijako dotknuté.
 

Podmienky využitia služby:
 
Poskytovateľ poskytne službu automaticky zákazníkovi v prípade, že kupujúci:
 
a) Neodstúpil od zmluvy na kúpu výrobku v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
b) Nijako nepoškodil a neznehodnotil objednaný tovar používaním, alebo skladovaním.
c) Neodstránil identifikátor tovaru (visačka) a má originálny obal výrobku.
d) Spotrebiteľ preukáže nárok na službu originálom daňového dokladu k nákupu.
e) Ním odoslaný tovar príde na sklad predávajúceho.
 
Dôsledky využitia služby:
 
V prípade, keď kupujúci splní všetky podmienky služby "Výmena tovaru za poukaz", predajca vráti spotrebiteľovi celú kúpnu cenu výrobku vo forme poukazu na nákup iného tovaru. V tejto chvíli už nie je možné od poskytnutej služby odstúpiť. Týmto sa vlastníkom vráteného tovaru stáva znovu predávajúci (poskytovateľ služby).
Tento poukaz nie je zameniteľný za peniaze. Poukaz je spotrebiteľovi zaslaný elektronicky, t. z. formou e-mailu. Poukaz obsahuje unikátny jednorazový kód, ktorý môže spotrebiteľ uplatniť priamo v nákupnom košíku v poli "Kód kupónu". Hodnotu poukazu je možné vyčerpať len jednorazovým nákupom. V prípade, ak je cena tovaru vyššia, kupujúci je povinný ju doplatiť. V prípade, že hodnota zakúpeného výrobku bude nižšia než hodnota poukazu, predajca kupujúcemu nevracia žiadne peniaze.
Platnosť preukazu je 6 mesiacov od jeho odoslania kupujúcemu.
Využitím tejto služby, kupujúci súhlasí so všetkými podmienkami poskytnutej služby.

 

Článok XVIII

Ochrana životného prostredia

 

Informácia pre spotrebiteľa o spôsobe nakladania s odpadom: 
Certifikát - enviromentálne zodpovedný výrobca
Certifikát výrobcovi obalov

 

Článok XVIX

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.butikovo.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. Tieto VOP sú vypracované firmou V a E, s.r.o. pre stránky www.butikovo.sk, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 03.01.2023.

Vrátime vám peniaze za každý nákup

Zaregistrujte sa u nás a za každý nákup získate kredit do elektronickej peňaženky. Využijete ich na zľavu pri ďalšom nákupe!

Registrácia